People of Public Health

INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Sănătate Publică

lector

Metode și tehnici de cercetare în științele sociale
Introducere în studiile de conflict
Negociere/Negotiation
Negociere avansată/Advanced negotiation
Analiza conflictului/Conflict analysis

Științe administrative

Încărcătura postului: 10 ore convenționale pe săptămână, formate din următoarele cursuri:
• Metode și tehnici de cercetare în științele sociale
• Introducere în studiile de conflict
• Negociere/Negotiation
• Negociere avansată/Advanced negotiation
• Analiza conflictului/Conflict analysis
Alte activități prevăzute în încărcătura postului pe tot parcursul semestrului:
• 120 ore coordonare lucrări de licență
• 28 ore consultații
• 22 ore alte activități
• 80 ore evaluare

• Activități de predare la disciplinele prevăzute în statul de funcții
• Îndrumarea studenților în formă tutorială
• Consultații săptămânale
• Activități de cercetare: agendă de cercetare proprie în domeniul disciplinelor predate
• Participare la proiecte în echipă în domeniul disciplinelor predate

Departamentul de Sanatate Publica- sala John Snow:
Hotel Universitas UBB, Strada Plopilor 54, Cluj-Napoca 400379

Proba 1: evaluarea dosarului candidatului
Data: 08.07.2021, ora 11.00
Comisia va evalua dosarele candidaților si va întocmi rapoartele de evaluare necesare în acest sens.
Proba 2: Probă orală
Data: 08.07.2021 ora 12.00
Susținerea unui curs de 30 de minute pe baza tematicii și bibliografiei de concurs, comunicată candidaților cu 48 de ore înaintea susținerii probei prin afișarea la avizierul și pagina web a facultății, cu menționarea datei și orei afișării, sub semnătura președintelui comisiei de concurs.
Concursul va fi susținut în limba engleză deoarece majoritatea disciplinele din încărcătura postului sunt predate în engleza.
Proba orală se va desfășura începând cu primul candidat în ordine alfabetică, urmat de restul candidaților.

The role of conflict analysis in the negotiation process
1. Fisher, Roger, Patton, Bruce, Ury, William L., Getting
to Yes. Negotiating Agreement Without Giving In, 2nd Edition, Penguin Books, New-York, 1991
2. Furlong, Gary, The Conflict Resolution Toolbox. Mississauga, Ontario: Wiley & Sons Canada, 2005.
3. Mayer, Bernard, The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner’s Guide. San Francisco: Jossey-Bass, 2000.
4. Schellenberg, James, Conflict Resolution, State University of New York, 1996

1. Se propune scoaterea la concurs a posturilor didactice în ședința departamentului, ele se avizează în Departament și în
Consiliul Facultății, apoi sunt aprobate în Consiliul de Administratie;
2. Posturile scoase la concurs sunt făcute publice conform
normelor în vigoare, inclusiv publicarea pe paginile web ale UBB;
3. Se constituie comisiile de concurs; acestea sunt avizate de Consiliul Facultății și aprobate de Senatul UBB;
4. Candidații întocmesc și depun dosarul de înscriere la concurs, conform calendarului concursului;
5. Biroul de specialitate al Rectoratului verifică îndeplinirea condițiilor pentru participarea la concurs, pa baza conținutului dosarului, în conformitate cu Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în universitatea ”Babeș-Bolyai” avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 26.11.2018 prin Hotărârea nr. 21.861, aprobat în ședința Senatului din data de 3.12.2018 prin Hotărârea nr. 22.338 și modificată prin hotărârile Senatului numărul 5941/16.04.2020, 17329/23.11.2020 și respectiv17911/14.12.2020.
6. Comisia de concurs stabilește și comunică candidaților temaprelegerii.
7. Prelegerea are loc la data și ora stabilită în prezentuldocument.
8. Comisia de concurs
• Verifică îndeplinirea condițiilor pentru participarea la
concurs
• Analizează și evaluează dosarul de înscriere
• Evaluează prelegerea
• Întocmește un raport de evaluare a candidaților
9. Comisia înaintează raportul de evaluare Conducerii Facultății
10. Rapoartele de evaluare sunt discutate în Consiliul Facultății, care avizează rezultatele prin vot secret

 1. BAREM EVALUARE DOSAR CANDIDAT (pe o scală de la 0-10)
 • Îndeplinirea standardului minimal de publicații pt. ocuparea postului de lector: 4 p
 • Depășirea standardului minimal: 2 p
 • Participarea ca membru în proiecte de cercetare-dezvoltare instituțională: 1p
 • Capacitate de diseminare a rezultatelor cercetării prin participarea la conferințe naționale sau internaționale: 2p
 • Abilitatea de a lucra în echipă și de a coordona studenți: 1p

Total – 10 p (nota zece)

2. BAREM PROBĂ ORALĂ (pe o scală de la 0-10)
Titlu prelegere orală:Designing social research: conceptualization, operationalization and measurement

 • 2 p – includerea în prezentare a elementelor esențiale legate de tema propusă de Comisia de concurs pentru prelegere – măsurarea în științele sociale, variabile, nivel de măsurare, scale de măsurare, validitate
 • 1 p – calitatea bibliografiei folosite, gradul lor de actualitate
 • 2 p – includerea în prezentare a unor exemple practice pentru studenți care să le faciliteze înțelegerea termenilor de specialitate
 • 1 p – calitatea grafică a prezentării, adecvarea conținutului informațional la o prezentare PPT, utilizarea și integrarea în prezentare a unor instrumente de predare-învățare inovative
 • 2 p – modul în care candidata răspunde la întrebările Comisiei de concurs; claritatea și cât de complete sunt răspunsurile
 • 2 p – nivelul de competență lingvistică al candidatului; abilitatea de a comunica eficient și clar în limba engleză

Total – 10 p (nota zece)